Algemene voorwaarden RietjesNederland.nl voor internetverkoop

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij RietjesNederland.nl ,  partij is en die via de webwinkel van RietjesNederland.nl tot stand komen.

Voorts maken alle via de webwinkel van RietjesNederland.nl tot stand gekomen overeenkomsten deel uit van de algemene voorwaarden van RietjesNederland.nl. Bij strijd tussen de ter griffie gedeponeerde voorwaarden en deze voorwaarden prevaleren deze voorwaarden.

RietjesNederland.nl is bekend onder KVK nummer 70948690.

Melleveld 18

4724EL

Wouw

(Geen Bezoekadres)

Particulieren hebben geen toegang tot de webwinkel en alle aanbiedingen van de webwinkel zijn derhalve uitsluitend bestemd voor ondernemingen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdragen.

De op de website vermelde gegevens ten aanzien van prijzen, hoeveelheden, producten, etc. worden geregeld aangepast. RietjesNederland.nl spant zich in die gegevens zo accuraat mogelijk te vermelden, doch kan niet instaan voor de juistheid daarvan en is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foute vermeldingen op de website. Aan door RietjesNederland.nl als onjuist bestempelde gegevens en vermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Overeenkomsten komen via de webwinkel van RietjesNederland.nl tot stand doordat RietjesNederland.nl een door de koper geplaatste bestelling accepteert. Acceptatie kan uitdrukkelijk geschieden, doch kan ook blijken uit het feit dat RietjesNederland.nl de door de koper bestelde zaken in de macht van de koper brengt.

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Alle uit via de webwinkel van RietjesNederland.nl gesloten overeenkomsten voortvloeiende leveringen geschieden onder de opschortende voorwaarde dat de koper volledig aan zijn op enig moment jegens RietjesNederland.nl bestaande verplichtingen voldoet.

Zolang de hierboven bedoelde opschortende voorwaarde niet is vervuld mist de koper de bevoegdheid om de onder dit eigendomsvoorbehoud aan hem verkochte zaken te vervreemden, te bezwaren of derden er de feitelijke macht over te verschaffen. De koper houdt alsdan de verkochte zaken voor RietjesNederland.nl en draagt het risico van beschadiging en het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van die zaken.

Op de koper rust de plicht onverwijld te onderzoeken of door hem ontvangen zaken beantwoorden aan de met RietjesNederland.nl gesloten overeenkomst. Mogelijke gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk aan RietjesNederland.nl te worden gemeld en RietjesNederland.nl dient in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Voor de gevolgen van onjuist of onoordeelkundig gebruik is RietjesNederland.nl nimmer aansprakelijk. RietjesNederland.nl of Breel Trading is niet aansprakelijk voor enige schade aan gasten of klanten die via de aangeboden producten tot stand is gekomen. De producten van RietjesNederland.nl worden geadviseerd niet te gebruiken bij kinderen onder de 3 jaar.

Bedrijfs- en contactgegevens van de koper worden door RietjesNederland.nl opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

Op alle overeenkomsten als in deze algemene voorwaarden bedoeld is Nederlands recht van toepassing. Alle daaruit voortvloeiende geschillen worden naar Nederlands recht beoordeeld en de voor Heerlen bevoegde Nederlandse rechter zal bij uitsluiting van die geschillen kennis nemen.

Disclaimer foto’s

De productfoto’s op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid (denk aan kleur of versie). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Je bent geregistreerd!
Deze email is al geregistreerd